Zapraszamy
STOWARZYSZENIE
"NASZA OSTOJA"
Image

AKTUALNOŚCI

Zobacz wszystkie
Galeria zdjęć

Nasze główne cele

Jesteśmy, by Wam pomóc.

* * *

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy: - osobom starszym, seniorom, - osobom niepełnosprawnym; - osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. - osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

* * *

Upowszechnianie wiedzy i znajomości przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym.

* * *

Przyczynianie się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno-rehabilitacyjnej osobom potrzebującym.

* * *

Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

* * *

Pomaganie bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa.

* * *

Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

NASZE PROGRAMY


    Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach środków LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej:
„Aktywność i praca to Nasza Ostoja”

    Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR do31.03.2022 r.

Cele szczegółowe:
   1. Podniesienie poczucia własnej wartości oraz integracja społeczna 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.
   2. Zainspirowanie 15 osób z grupy docelowej do udziału w działaniach kulturalnych/społecznych do 31.03.2022 r.
   3. Podniesienie umiejętności/kompetencji osobistych i zawodowych 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.

Uczestnicy bezpłatnie będą mogli skorzystać m.in. z następujących działań:
1) wsparcie indywidualne w tym:
   - kurs zawodowy (m.in. opiekun osób starszych oraz inne kursy dostosowane do potrzeb uczestnika)
   - spotkania z doradcą zawodowym
   - spotkania z doradcą w zakresie zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
   - spotkania z psychologiem
   - spotkania z liderem wspierającym rozwój osobisty
2) wsparcie grupowe w tym:
   - warsztaty (rękodzielnicze oraz z zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej)
   - wyjazdy aktywizujące społecznie (całodniowe wycieczki)
   - szkolenia (rozwoju osobistego oraz z zakładania przedsiębiorstwa społecznego)
Ponadto przewidziane są również stypendia stażowe dla uczestników rozpoczynających nową pracę.

Kryteria uprawniające do udziału w projekcie:
   - spełnienie definicji osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
   - zamieszkanie na terenie LSR dla obszaru LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
   - uczestnikami nie mogą być osoby które wzięły udział we wcześniejszych projektach finansowanych przez LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej Premiowane udziałem w projekcie będą osoby w wieku powyżej 55 lat.

Wartość projektu:
158190,00zł w tym wkład Funduszy Europejskich to 150000,00zł


    Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach środków LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej:
„Postaw na aktywność i pracę z pasją”

    Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR do 31.03.2022 r.

Cele szczegółowe:
   1. Podniesienie poczucia własnej wartości oraz integracja społeczna 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.
   2. Zainspirowanie 15 osób z grupy docelowej do udziału w działaniach kulturalnych/społecznych do 31.03.2022 r.
   3. Podniesienie umiejętności/kompetencji osobistych i zawodowych 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.

Uczestnicy bezpłatnie będą mogli skorzystać m.in. z następujących działań:
1) wsparcie indywidualne w tym:
   - kurs zawodowy (m.in. opiekun osób starszych oraz inne kursy dostosowane do potrzeb uczestnika)
   - spotkania z doradcą zawodowym
   - spotkania z doradcą w zakresie zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
   - spotkania z psychologiem
   - spotkania z liderem wspierającym rozwój osobisty
2) wsparcie grupowe w tym:
   - warsztaty (rękodzielnicze oraz z zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej)
   - wyjazdy aktywizujące społecznie (całodniowe wycieczki)
   - szkolenia (rozwoju osobistego oraz z zakładania przedsiębiorstwa społecznego)
Ponadto przewidziane są również stypendia stażowe dla uczestników rozpoczynających nową pracę.

Kryteria uprawniające do udziału w projekcie:
   - spełnienie definicji osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
   - zamieszkanie na terenie LSR dla obszaru LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
   - uczestnikami nie mogą być osoby które wzięły udział we wcześniejszych projektach finansowanych przez LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej Premiowane udziałem w projekcie będą osoby w wieku powyżej 55 lat.

Wartość projektu:
158190,00zł w tym wkład Funduszy Europejskich to 150000,00zł


    Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach środków LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej:
„Biorę kurs na pracę”

    Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR do 31.03.2022 r.

Cele szczegółowe:
   1. Podniesienie poczucia własnej wartości oraz integracja społeczna 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.
   2. Zainspirowanie 15 osób z grupy docelowej do udziału w działaniach kulturalnych/społecznych do 31.03.2022 r.
   3. Podniesienie umiejętności/kompetencji osobistych i zawodowych 15 osób z grupy docelowej do 31.03.2022 r.

Uczestnicy bezpłatnie będą mogli skorzystać m.in. z następujących działań:
1) wsparcie indywidualne w tym:
   - kurs zawodowy (m.in. opiekun osób starszych oraz inne kursy dostosowane do potrzeb uczestnika)
   - spotkania z doradcą zawodowym
   - spotkania z doradcą w zakresie zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
   - spotkania z psychologiem
   - spotkania z liderem wspierającym rozwój osobisty
2) wsparcie grupowe w tym:
   - warsztaty (rękodzielnicze oraz z zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej)
   - wyjazdy aktywizujące społecznie (całodniowe wycieczki)
   - szkolenia (rozwoju osobistego oraz z zakładania przedsiębiorstwa społecznego)
Ponadto przewidziane są również stypendia stażowe dla uczestników rozpoczynających nową pracę.

Kryteria uprawniające do udziału w projekcie:
   - spełnienie definicji osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
   - zamieszkanie na terenie LSR dla obszaru LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
   - uczestnikami nie mogą być osoby które wzięły udział we wcześniejszych projektach finansowanych przez LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej Premiowane udziałem w projekcie będą osoby w wieku powyżej 55 lat.

Wartość projektu:
158190,00zł w tym wkład Funduszy Europejskich to 150000,00zł

Logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    Stowarzyszenie Nasza Ostoja zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie od 01.11.2021-31.12.2021:
„Aktywny senior w Ciechocinku”

    finansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Cele szczegółowe:
   ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE - WYKONANIE OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH I KARTEK METODĄ QUILLINGU
   zajęcia prowadzone przez animatora, w małych grupach z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, dostosowane do możliwości uczestników.
   AKTYWNA REKREACJA - NORDIC WALKING, HULA –HOP, TANIEC


   SPACER Z KIJKAMI NORDIC WALKING
   spacer pod okiem instruktora, długość trasy dostosowana do wieku i możliwości fizycznych seniorów.
   HULA-HOP
   zajęcia na sali z instruktorem – gimnastyka przy muzyce z kołami hula-hop, dostosowane do wieku i umiejętności ćwiczeń fizycznych.
   GIMNASTYKA W FORMIE SPOKOJNEGO TAŃCA
   taniec w kręgu, komfortowe warunki na sali pod okiem instruktora tańca i gimnastyki.
   INFORMACJE:
   Prezes Stowarzyszenia Nasza Ostoja -Iwona Roch: naszaostoja@onet.eu; tel. 601-094-886
   Koordynator projektu - Agata Krzyżanowska: krzyzagata@wp.pl; tel. 693-442-178

O Nas

    Stowarzyszenie „Nasza Ostoja” powstało w 2011 roku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc osobom starszym i ich otoczeniu, a także wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Strategia działania Stowarzyszenia powstawała we współpracy z osobami starszymi oraz ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką senioralną. Główne kierunki naszych działań to: profilaktyka i ochrona zdrowia , rozwój systemu opieki, aktywizacja, rozwijania i propagowania incjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. Rozwijamy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające niesieniu pomocy: osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Upowszechniamy wiedzę i znajomość przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym. Przyczyniamy się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno – rehabilitacyjnej osobom potrzebującym. Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji, społecznej i zawodowej. Pomagamy bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa. Wspieramy organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które podejmują podobne działania.

    Realizujemy nasze zadania poprzez: Wszechstronne propagowanie i stosowanie metod i technik wykorzystywanych w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, poradnictwa medycznego i organizacyjnego dla osób potrzebujących, Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego, Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną dla osób starszych chcących tworzyć wspólnoty, Prowadzenie domów opieki paliatywnej i domów jesieni życia, Tworzenie i wspieranie uniwersytetów III wieku, Działanie na rzecz podniesienia wiedzy i świadomości społeczeństwa o tematach objętych działaniem Stowarzyszenia, Organizowanie zbiórek publicznych, masowych imprez integracyjnych, Organizowanie szkoleń, konferencji, badań naukowych, Organizowanie działalności wydawniczej, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, władzami samorządowymi i rządowymi w kraju i za granicą.

Nazwa pełna: STOWARZYSZENIE "NASZA OSTOJA"

KRS: 0000375932

NIP: 8911616968

REGON: 340879569

Data rejestracji: 18 stycznia 2011 r.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu w tym prezesa lub viceprezesa.

Zarząd

Organ reprezentacji

Iwona Roch

PREZES
Od 18 stycznia 2011 r.

Joanna Plota

WICEPREZES ZARZĄDU
Od 3 listopada 2020 r.

Wiesława Taranowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Od 18 stycznia 2011 r.

Krystyna Wagnerowska

SKARBNIK ZARZĄDU
Od 8 września 2020 r.

Beata Iwona Dzięgielewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Od 3 listopada 2020 r.

Komisja Rewizyjna

Organ nadzoru

Mirosław Józef Satora

Od 18 lipca 2016 r.

Małgorzata Madajczyk

Od 18 lipca 2016 r.

Halina Jolanta Michalak

Od 8 września 2020 r.

Anna Felicja Laba Roszak

Od 8 września 2020 r.

Emilia Halina Fiałkiewicz

Od 8 września 2020 r.

Organ sprawujący nadzór

STAROSTA ALEKSANDROWSKI

Kontakt

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na przesłany formularz

Captcha

Lokalizacja naszej siedziby

Image