Arteterapia – zajęcia plastyczne

KALIKA TEŻ CZŁOWIEK

ARTETERAPIA – ZAJĘCIA PLASTYCZNE  

W czerwcu Stowarzyszenia Nasza Ostoja rozpoczęła cykl zajęć z arteterapii w formie plastycznej . Zajęcia z uwagi na specyfikę zajęć oraz pracę z terapeutą , wyciszenie odbywać się będzie w małych  7-10 osobowych grupach  mieszanych ( osoby niepełnosprawne i opiekunowie). Projekt finansowany   z Budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego . Za nami już miesiące wytężonej pracy w formie muzykoterapii, relaksacji, zajęć na świeżym powietrzu, wyjść zdrowotnych i kulturalnych. Realizujemy założenia  projektu. Dziękujemy za zaangażowanie terapeutom, wolontariuszom i  naszym uczestnikom. Wznosimy się na wyżyny własnych możliwości- poznajemy się nawzajem i czujemy się silni, potrzebni i wolni. W relacji fotograficznej efekty  twórcze pierwszej grupy projektowej.  Gratulujemy! 

ARTETERAPIA

Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę, czyli forma wsparcia terapeutycznego i rozwojowego, oparta na działaniach twórczych (takich jak malowanie i rysowanie, taniec i ruch, muzyka i wiele innych).
Działania twórcze dają niezwykłe pole do pogłębiania samoświadomości i zrozumienia swoich mechanizmów działania. Uczestnik zajęć rozwija tym samym swój potencjał i kreatywność, ucząc się radzenia w trudnych sytuacjach życiowych oraz rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji. Wąskie znaczenie terminu “arteterapia” oznacza terapię stosującą sztuki plastyczne i nosi nazwę “plastykoterapii” lub “terapii malarskiej”. Określa się ją, jako “spontaniczną twórczość chorych, poddanych opiece terapeutów lub działania kreacyjne, plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze w zakresie plastyki.” (W. Szulc) Arteterapia może być stosowana niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. Nie trzeba posiadać zdolności artystycznych, aby wziąć udział w zajęciach arteterapii.Sztuka może być tutaj wykorzystana zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba poddana tej formie zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji. Sztuka pomaga kształtować osobowość z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi. Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.  Arteterapia może być realizowana poprzez: – muzykoterapię, – choreoterapię, – teatroterapię, – biblioterapię, – sztuki plastyczne.

koordynator projektu

Agata Krzyżanowska